SOUTĚŽ - Optika Polák

Optika Polák

SOUTĚŽ

Získejte slevu 10 % a vyhrajte turistické hole Komperdell, nebo evil eye batoh, ideální pro pěší turistiku.

Při koupi sportovních brýlí evil eye (i s dioptrickým řešením) dostáváte od nás slevu 10% a zároveň máte možnost vyhrát turistické hole Komperdell a velký, prostorný, ale velmi lehký batoh, ideální pro pěší turistiku.

Platnost od 1.10.2023 do 31.12.2023.

PRAVIDLA SOUTĚŽE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Smart Soutěž
(dále jen „Pravidla”)

Tato Pravidla závazně stanoví podmínky, podle kterých probíhá soutěž s názvem:
(dále jen „Soutěž”)

§ 1 Pořadatel a organizátor Soutěže

§ 2 Termín a místo konání Soutěže

§ 3 Účastníci Soutěže

§ 4 Mechanika Soutěže

Mechanika Soutěže je popsána v soutěžním FB příspěvku, kterým je Soutěž vyhlášena.

§ 5 Zpracování osobních údajů Účastníků Soutěže

Osobní údaj v podobě: jména a příjmení, e-mailové a doručovací adresy Účastníka (dále jen „Údaje“) bude zpracovávat výhradně Pořadatel (Správce) Soutěže. Tyto Údaje budou přijímány a zpracovány podle zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., v platném znění a ode dne 25. května 2018 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to jen za účelem a pro potřeby pořádání této Soutěže. Tyto Údaje budou zpracovány pro pořadatelské účely Soutěže zahrnující zejména, nikoliv však výlučně: identifikaci Účastníků, zařazení do databáze Účastníků v této Soutěži, organizaci a vyhodnocení Soutěže, komunikaci s Účastníky, předání výher Výhercům, vyhlášení Výherců na výherním seznamu, ochrana práv a právem chráněných zájmů pořadatele a organizátora této Soutěže, jakož i ostatních Účastníků, v souvislosti s organizací této Soutěže a nebudou zpracovány pro marketingové účely.

Doba, po kterou budou získané Údaje Účastníků, na základě účasti v této Soutěži Správcem zpracovávány, je doba trvání Soutěže a dále po dobu jednoho roku po jejím skončení. Po uplynutí této doby uchování, může Správce zpracovávat Údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či účely oprávněných zájmů pořadatele, zejména ochranou právních nároků.

Každý Účastník Soutěže má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména má právo na informace a přístup k Osobním údajům a právo na opravu svých Osobních údajů, blokování nesprávných Osobních údajů a další práva, která jsou blíže specifikována v informacích o zpracování osobních údajů dostupných na
https://www.karcher.cz/cz/nase-sluzby/podpora/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.html Zpracování Údajů Účastníků Soutěže nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýkalo.
Účastník může v každé chvíli zrušit svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pomocí zprávy zaslané e-mailem na adresu info@taste.cz. Zrušení souhlasu znamená ztrátu statutu Účastníka, včetně ztráty nároku na Cenu. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv na zpracování Údajů na základě jiných právních titulů, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu takového zpracování

§ 6 Závěrečná ustanovení

V Praze dne 01.10. 2023